Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

podnikající fyzické osoby Petra Kinterová, s bydlištěm Burešova 19, Brno, 602 00,
IČ: 703 63 099, DIČ: CZ7954280191
zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“).

Nabídka zboží na webových stránkách www.buydesign.cz je marketingovou prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Prezentace zboží na stránkách www.buydesign.cz má pouze ilustrační charakter a v detailech se může lišit od dodaného zboží.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou i právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.buydesign.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.buydesign.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, i v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Přihlášení kupující provede kliknutím na odkaz „PŘIHLÁŠENÍ“ v horní liště na naší domovské stránce. Na této stránce se přihlásíte pokud jste již zaregistrovaným zákazníkem a nenakupujete na našich stránkách poprvé. Pokud kupující zaregistrovaný není, provede registraci kliknutím na odkaz „REGISTRACE“. Po přihlášení se zobrazí v horní liště pod názvem „ZÁKAZNÍK“ přihlašovací jméno, které kupující zadal při registraci. Vedle přihlašovacího jména se po přihlášení zobrazí malý křížek „x“ kterým se kupující může odhlásit. Při dokončování objednávky se Vás systém zeptá zda souhlasíte s odesláním potvrzení objednávky na Vámi zaregistrovanou adresu. Pokud adresa nesouhlasí, klikněte na storno a uveďte prosím novou adresu a kontaktní telefon v odkazu přihlásit. Růžovou barvou jsou označeny kolonky, které jsou pro registraci nezbytné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Vyobrazení a popis zboží
Prodávající poskytuje Kupujícímu název a hlavní charakteristiku veškerých produktů nabízených na webovém rozhraní www.buydesign.cz a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma poštovného a balného. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupující si je vědom, že další popisy a obrázky zboží mohou být pouze ilustrativní, proto rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému technickému popisu zboží nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné vyobrazení a popis zboží si může Kupující od Prodávajícího kdykoli vyžádat elektronickou poštou na adrese info@buydesign.cz

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V potvrzení přijetí objednávky prodávající uvede mimo jiné cenu zboží, výši nákladů spojených s dodáním zboží, předpokládaný termín dodání, požadavek na uzavření písemné kupní smlouvy, popřípadě požadavek na dodatečné potvrzení objednávky, atd.

3.5. U originálního zboží vyráběného na zakázku si prodávající vyhrazuje právo požadovat uzavření písemné kupní smlouvy. Případný požadavek prodávajícího na uzavření písemné kupní smlouvy sdělí prodávající kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že prodávající požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, vzniká smluvní vztah až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). O této skutečnosti bude kupující vyrozuměn elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Kupující si je vědom, že koupí produktu od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak. Kupující bere na vědomí, že některé z nabízených produktů mohou být chráněny dle předpisů o ochraně průmyslových, autorských a jiných práv duševního vlastnictví a že mohou být kupujícím užívány pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v přijetí objednávky doručeném kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, nebo na účet prodávajícího č. 43-9030340277/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); Způsob platby si kupující zvolí v objednávce (3.3).

EET - Námi přijímané platby nespadají podle zákona pod EET, osobní odběry jsou proto možné pouze po předchozí platbě převodem.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena nebo její část dle odstavce 4.9 tohoto článku splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7. Při platbě bankovním převodem bude zboží kupujícímu odesláno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Platba předem bankovním převodem je jediný způsob platby za zboží při doručování zásilek na území Slovenské republiky.

4.8. U zboží zaslaného na dobírku je příslušná částka placena při převzetí zboží kupujícím. Nicméně v případě, kdy objednávka překročí částku 10 000,-Kč (včetně nákladů spojených s dodáním zboží), je prodávající oprávněn požadovat zaplacení zálohy ve výši 50 % kupní ceny objednaného zboží předem na účet prodávajícího uvedený v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Případný požadavek prodávajícího na zaplacení zálohy dle předchozí věty bude uveden v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Dobírkou nelze zasílat zboží na území Slovenské republiky. Do úplného zaplacení ceny za objednané zboží, případně poštovného a balného, zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona . 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže odstoupit od smlouvy dle odstavce 5.1 těchto obchodních podmínek

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na korespondenční adresu Buydesign, Lidická 37, 602 00 Brno.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.5. Ve lhůtě deseti (10) dní od vrácení zboží kupujícím dle článku. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno i částečně spotřebováno.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající celou kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dní od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.5 obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na peněžitou náhradu. Nebude-li možné zboží vrátit vůbec, a to zejména proto, že bylo zcela spotřebováno nebo zničeno, je kupující povinen vydat prodávajícímu peněžitou náhradu ve výši kupní ceny zboží.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob dodání zboží určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího jinak, než předpokládá ustanovení odstavce 6.6 tohoto článku, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů spojených s opětovným doručením a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných známek poškození a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.6. Kupujícímu má možnost vybrat si z následujících způsobů dodání:

 1. Česká pošta
  Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, s. p. a její služby „Obchodní balík“.
  Cena doručení je 99,- Kč včetně DPH a vč. nákladů spojených s balením.
  Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby bankovním převodem na účet prodávajícího.
 2. PPL
  Cena doručení je 99,- Kč včetně DPH a vč. nákladů spojených s balením.
  Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby bankovním převodem na účet prodávajícího.
 3. Osobní odběr
  Osobní vyzvednutí v odběrném místě LONGSHOP na ulici Antonínská 5, 602 00 Brno. Osobní odběr je za cenu 20,- Kč.
  Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby převodem na účet.
 4. Dobírka
 5. Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, s. p. a její služby „Obchodní balík“.
  Cena doručení je 99,- K včetně DPH a vč. nákladů spojených s balením. Cena za dobírku je 35,- Kč včetně DPH
  Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby na dobírku.
 6. Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím PPL CZ s.r.o.
   Cena doručení je 99,- K včetně DPH a vč. nákladů spojených s balením. Cena za dobírku je 35,- Kč včetně DPH. Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby na dobírku.
 7. Zásilky nad 5 kg budou řešeny individuálně dle váhy a rozměrů
 8. Dodací lhůta
  Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím zvoleného způsobu doručení na jméno a adresu Kupujícího zpravidla takto:
  • má-li prodávající zboží skladem - do 5 dnů po potvrzení přijetí objednávky kupujícího, popřípadě po připsání kupní ceny, je-li v kupní smlouvě sjednána bezhotovostní platba předem.
  • nemá-li prodávající zboží skladem,- do 3 týdnů po potvrzení přijetí objednávky kupujícího, popřípadě po připsání kupní ceny, je-li v kupní smlouvě sjednána bezhotovostní platba předem.
  • jde - li o originální předměty vyráběné na zakázku - v individuálně stanovené lhůtě sdělené kupujícímu v potvrzení přijetí objednávky nebo potvrzené kupujícím v dodatečném potvrzení objednávky, popřípadě sjednané v písemné kupní smlouvě.

EET - Námi přijímané platby nespadají podle zákona pod EETosobní odběry jsou proto možné pouze po předchozí platbě převodem.

U každého produktu v nabídce prodávajícího je uvedena orientační doba dodání. Zboží doručené prostřednictvím České pošty s. p. si lze vyzvednout u České pošty, s.p. nejpozději do 7 dní od uložení. Poté bude odesláno zpět.

PPL rozváží ve všední dny 8:00-18:00. Pokud vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den. Výhodou je telefonický kontakt, případně sms, kterou vám řidič předem oznámí předpokládaný termín doručení.

7. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5 Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

7.6 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat i neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikaní číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údaj. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnní kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího info@buydesign.cz, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) na adresu prodávajícího Burešova 19, 602 00 Brno. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dní od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy i obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Petra Kinterová, Burešova 19, 602 00 Brno,
adresa elektronické pošty info@buydesign.cz, telefon 608 305 202.

V Brně dne 1. 2. 2011

Informace pro kupujícího

dle § 53 odst. 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Následující informace je nutno poskytnout kupujícímu po uzavření smlouvy, nejpozději před poskytnutím plnění.

Obchodní firma: Petra Kinterová
Bydliště a místo podnikání: Burešova 19, 602 00 Brno
Provozovna: Pellicova 5, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 703 63 099

Podmínky odstoupení od smlouvy:

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující nemůže dle předchozího odstavce odstoupit od smluv

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Burešova 19, 602 00 Brno.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být prodávajícímu bez zbytečného odkladu vráceno.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené prodávajícímu poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na peněžitou náhradu. Nebude-li možné zboží vrátit vůbec, a to zejména proto, že bylo zcela spotřebováno nebo zničeno, je kupující povinen vydat prodávajícímu peněžitou náhradu ve výši kupní ceny zboží.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Nárok na peněžitou náhradu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Právo kupujícího i prodávajícího odstoupit od smlouvy v souladu s uzavřenou smlouvou a ostatními ustanoveními občanského zákoníku není právem odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník dotčeno.

Záruka:

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Podmínky pro zrušení smlouvy:

Kupní smlouvu je možno zrušit odstoupením, viz. shora.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ  

 

ZÁSADY PRÁCE SE SOUBORY COOKIE

Na našem webu a při e-mailové komunikaci používáme soubory cookie, které pomáhají doručovat naše služby a zlepšovat vaši spokojenost. Aktuálně u našich důvěryhodných partnerů implementujeme funkce, které umožňují sdílet naše zkušenosti a zlepšovat partnerské weby. Tato zásada popisuje kategorie souborů cookie, které používáme (a které používají naši partneři), k čemu jsou soubory používány a jak můžete upravit preference.

Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé sady informací, které prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače. Při každé návštěvě našeho webu odešle webový prohlížeč tyto soubory cookie zpět na náš server a umožní nám přizpůsobit chování a funkce podle vašich zájmů a preferencí, případně zjednodušit přihlášení k našim službám.

Jaké soubory cookie používáme?
Soubory cookie, které používáme, nám umožňují rozpoznat vracející se zákazníky a jejich údaje, abyste nemuseli zadávat stejné informace vícekrát. Také nám pomáhají pochopit pohyb návštěvníků na našem webu, takže můžeme dále zlepšovat jeho uživatelskou přívětivost.
Podívejme se na některé typy souborů cookie, které se používají na různých webech:

Základní soubory cookie
Základní soubory cookie slouží k základní podpoře doručování služeb, které jsou vyžádány prostřednictvím našeho webu. Bez těchto souborů cookie nelze požadované služby poskytnout.
Tyto soubory cookie můžete použít například k následujícím účelům:
Fungování a ukládání položek umístěných do košíku v obchodu Buydesign.cz
Přístup k zabezpečeným oblastem našeho webu bez nutnosti neustále se přihlašovat ke službě.
Uložení předchozích provedených akcí (například vyplnění formuláře online) při přechodu zpět na stránku v rámci stejné relace.

Soubory cookie pro monitorování výkonu
Soubory cookie pro monitorování výkonu slouží ke shromažďování informací o používání webu, reklam a e-mailové komunikace a dále k předání upozornění na výskyt chyb. Tyto soubory cookie mohou shromažďovat podrobné technické informace, jako je například naposledy navštívená stránka, počet navštívených stránek, zda je v provozu e-mailová komunikace, na které části našeho webu nebo e-mailové komunikace jste kliknuli a prodleva mezi kliknutími. Přestože mohou být k těmto informacím připojeny podrobnosti, jako jsou adresy IP, údaje o doméně nebo informace o prohlížeči, jsou analyzovány pouze v agregovaném tvaru s ostatními uživateli a v žádném případě se nepoužívají pro vaši přímou identifikaci.

Tyto soubory cookie můžeme používat na našem webu například k následujícím účelům:
Analýza a zlepšování výkonu a návrhu našeho webu, reklam a e-mailové komunikace.
Výpočet počtu reakcí na reklamu, který slouží ke zvýšení efektivity reklamních aktivit.
Monitorování chyb na našem webu, které pomáhá zlepšovat naše služby a řešit stížnosti.

Soubory cookie typu referral
Můžeme používat soubory cookie typu referral, které na vaše zařízení posílají weby našich obchodních partnerů. Tyto soubory cookie se používají k identifikaci každého případu, kdy naši obchodní partneři doporučí některému z uživatelů náš web, a zjištění, zda je výsledkem takové návštěvy uživatele nákup produktu. Tyto informace mohou být sdíleny s našimi obchodními partnery, ale pouze anonymně a v žádném případě nemohou být použity pro vaši přímou identifikaci.


Funkční soubory cookie
Můžeme používat funkční soubory cookie, bez kterých sice bude možné s našim webem pracovat, ale které umožní různé užitečné funkce.
Tyto soubory cookie můžeme používat na našem webu například k následujícím účelům:
Uložení preferencí vybraných při předchozí návštěvě našeho webu, jako je například jazyk a místní nastavení, zájmy nebo prezentační vrstva webu (rozložení, velikost písma, barvy atd.). Tyto preference pak není nutné při příštích návštěvách znovu nastavovat.
Uložení odpovědí na otázky, na které jsme se vás na webu zeptali, například zda se chcete účastnit průzkumu spokojenosti zákazníků. Otázky tak nemusíme pokládat znovu.
Zjištění, zda vám již byla nabídnuta služba, jako je například možnost aktualizované online nápovědy. Uvedení informací, které umožňují fungování volitelné služby, jako je sledování videa online nebo komentování na blogu

Soubory cookie pro cílení a reklamy
Soubory cookie pro cílení a reklamy slouží na našem webu k doručení reklamy, která maximálně odpovídá vám a vašim zálibám. Tyto soubory cookie mohou shromažďovat detailní informace o vašich zvyklostech procházení na našem webu, jako jsou například produkty a služby, na které jste kliknuli. Soubory mohou také zjistit, zda jste znovu navštívili náš web nebo web, který je součástí partnerské reklamní sítě.

Tyto soubory cookie mohou například shromažďovat informace o produktech elektronického obchodu Buydesign.cz, které jste si prohlédli nebo přidali do nákupního košíku na libovolné stránce našeho webu.

Pomohou tak zajistit následující aktivity:

Buydesign.cz Vám může poskytovat webové reklamy na produkty, které jste si prohlédli.
Buydesign.cz vám může zasílat osobní e-maily a další zprávy přímého marketingu.
Naši reklamní partneři mohou na ostatních webech své reklamní sítě zobrazovat reklamy týkající se produktů Buydesign.cz, které jste prohlíželi.
Dokážeme omezit počet zobrazení reklamy a dále měřit efektivitu marketingové kampaně.
Tyto soubory cookie jsou uloženy a může k nim přistupovat reklamní partneři Buydesign.cz.

Soubory cookie třetí strany
Při používání našeho webu může dojít k uložení některých souborů cookie, které nejsou pod kontrolou Buydesign.cz. K tomu dochází v případě, že navštívená stránka prezentuje obsah zobrazený z webu třetí strany, který odešle soubory cookie od služeb této třetí strany. Pokud nejste přihlášeni pod svým účtem, nejsou v těchto souborech cookie uloženy žádné osobní údaje.
Tyto soubory cookie mohou například pocházet z těchto zdrojů:

- YouTube nebo Facebook
- Důvěryhodní operátoři
- Placené mediální agentury
- Vlastní marketingové kampaně Buydesign.cz

Buydesign.cz nemá kontrolu nad ukládáním a přístupem k těmto souborům cookie. Informace o využití těchto souborů cookie třetími stranami naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a práce se soubory cookie těchto služeb.

Nakupování na Buydesign.cz
Elektronický obchod Buydesign.cz, usiluje o zajištění ochrany osobních údajů zákazníků Buydesign.cz a zavedla účinná opatření pro zajištění bezpečí a důvěrnosti informací, které od vás shromažďuje. Dále nepoužíváme soubory cookie společnosti Buydesign.cz, k přístupu k údajům zadaným na zabezpečeném serveru. K těmto údajům lze získat přístup pouze po zadání vašeho jména a hesla.

Přizpůsobení nastavení souborů cookie
Většina prohlížečů umožňuje mazat soubory cookie z počítače, blokovat jejich příjem nebo dostávat varování před jejich zápisem do paměti.
Co se stane v případě, že zakážete soubory cookie?
Pokud soubory cookie zablokujete nebo vymažete, nebudeme schopni obnovovat vámi zadané předvolby nebo nastavení a budeme schopni přizpůsobit rozhraní vašim preferencím pouze v omezené míře.

Zde zjistíte postup změny nastavení pro prohlížeče:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955

Safari - https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Copyright © www.buydesign.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.buydesign.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK